Објавен повик за новата ИПАРД 3 програма!

Објавени се повиците за новата ИПАРД 3 програма, мерки 1 и 7!!!

Финансиската поддршка по поединечно барање за доделуваат како неповратна финансиска поддршка (грант) во износ од:
1. 60% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите за мерка 1 “Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства”
2. 60% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите за мерка 7 “Диверзификација на фарми и развој на бизниси”
Максималната поддршка која може да биде доделена на еден корисник изнесува 1.500.000 евра во денарска противвредност не вклучувајќи го ДДВ за целиот период на спроведување на Програмата.

Краен рок за поднесување апликација: 15/10/2023